Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LIPEA, s.r.o.

IČO 62739549, se sídlem Klášterní 245, 470 01 Česká Lípa, PSČ 470 01

Platnost od 1.9.2016

1. SMLOUVA

1.1 Právní vztah: Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím bude založen jednotlivými kupními smlouvami, které budou uzavírány formou písemných objednávek kupujícího s jejich následným písemným přijetím prodávajícím, jak je dále blíže popsáno v těchto obchodních podmínkách; uvedené nevylučuje, aby mezi prodávajícím a kupujícím byla uzavřena vlastní kupní smlouva při společném jednání či jiným dohodnutým způsobem. Každá takto jednotlivě uzavřená kupní smlouva zakládá samostatný právní vztah, který se bude kromě ujednání v příslušné kupní smlouvě řídit těmito obchodními podmínkami.

2. ZBOŽÍ

2.1 Zboží: Zboží, které bude předmětem jednotlivých kupních smluv, jeho jednotlivé druhy, názvy a ceny jsou uvedeny v ceníku prodávajícího (dále jen „Katalog“, resp.„Ceník“), jejichž aktuální verze bude vždy veřejně přístupná na webové stránce prodávajícího nebo k dispozici v tištěné podobě v provozovnách prodávajícího. Pro účely objednávání zboží kupujícím se za aktuální vždy považuje katalog/ceník uvedený na webové stránce společnosti LIPEA. Zboží tvoří především výrobky importované do ČR, ale v nabídce je zařazeno též zboží jiných výrobců. Podle zvláštního požadavku kupujícího lze zboží vyrobit na velké akce na zakázku také v jiných barevných nebo povrchových úpravách, než jak inzerováno v katalogu; nevztahují se na něj poté ceny uvedené v aktuálním ceníku a ani inzerované termíny dodání. Jeho kupní cena, termín dodání a případně další podmínky dodání takového zboží budou sjednány s kupujícím individuálně.

2.2 Výstavní vzorky: Prodávající a kupující mohou sjednat, že prodávající v určitém místě u kupujícího (provozovna apod.) instaluje bezúplatně vzorky sortimentu výrobků prodávajícího. V takovém případě instalované vzorky zůstávají vlastnictvím prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit ochranu těchto vzorků proti poškození, odcizení, ztrátě, zničení, prodání. Pokud kupující tento závazek nesplní, je povinen prodávajícímu uhradit za vzorky paušální peněžitou částku, jejíž výše a lhůta splatnosti budou dohodnuty v příslušné smlouvě.

3. OBJEDNÁVKA

3.1 Objednávka: Kupující je povinen zboží objednávat vždy formou písemné objednávky či on-line prostřednictvím e-mailu (dále jen „Objednávka“). Písemná objednávka musí obsahovat alespoň:

a) přesné určení kupujícího jeho obchodní firmou (názvem nebo jménem a příjmením), adresou sídla (místa podnikání nebo bydliště) a identifikačním číslem (datem narození),

b) označení druhu objednávaného zboží s uvedením jeho slovního obchodního označení dle Katalogu či Ceníku,

c) uvedení konkrétní požadované varianty zboží, pokud je zboží nabízeno ve více variantách a konkrétní varianta nevyplývá přímo ze slovního anebo číselného označení dle předchozího bodu,

d) uvedení množství zboží a (v) souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího.

Jestliže objednávka bude obsahovat shora uvedené náležitosti, má se za to, že kupující má úmysl uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu o prodeji a koupi zboží, a objednávka je tedy řádným návrhem na uzavření smlouvy (viz § 1731 a 1733 NOZ).

3.2 Důležité informace o zboží dodávané společností LIPEA, s.r.o. – zboží se musí objednávat z jedné šarže na jednu akci/ jeden stavební úsek najednou. Na stavbě je nutné poté zboží mezi sebou promíchávat/ odběr tedy z více balení či palet najednou. Dodávané materiály jsou páleny z přírodních materiálů, může docházet k barevným nuancím a rozměrovým odlišnostem u jednotlivých výpalů. Důležité: Dodávaná pojiva k našim materiálům se mohou zpracovávat pouze za správných klimatických podmínek viz techn.listy (lepení/spárování/zdění od + 5 °C do + 25 °C). V případě řádného nedodržení zpracovatelského návodu zaniká nárok na jakékoliv reklamace.

Spárovací maltu je třeba také objednat na jeden stavební objekt najednou, tj. z jedné výrobní šarže, aby se zabránilo ev. barevným odlišnostem při nedodržení tohoto postupu. Barevné odlišnosti spáry však mohou vzniknout působením klimatických vlivů při spárování-odlišná denní teplota, vlhkost vzduchu aj. Barevné odchylky při spárování vznikají i nerovnoměrným použitím záměsové vody do spárovací malty nebo různým rukodělným zpracováním, tzv. různý pracovní „rukopis“ vznikající větším nebo menším tlakem při spárování. Proto takovéto barevné rozdíly spár nemohou být důvodem k reklamaci.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

4.1 Přijetí objednávky: O přijetí písemné závazné Objednávky vyrozumí kupujícího prodávající svým potvrzením (dále jen „Potvrzení“) nejpozději do ca 5 pracovních dnů po doručení Objednávky prodávajícímu. Doručením Potvrzení (písemně, e-mailem, faxem) je uzavřena kupní smlouva dle Objednávky. Účinky řádného přijetí Objednávky jako návrhu na uzavření smlouvy má však i Potvrzení prodávajícího doručené později než ve lhůtě dle prvé věty, vždy však v přiměřené lhůtě po doručení Objednávky, ledaže kupující před tím Objednávku odvolal; kupující je oprávněn odvolat svou Objednávku pouze písemně a pouze do doby jejího přijetí prodávajícím.

4.2 Jestliže objednávka neobsahuje všechny náležitosti podle čl. 3.1, nepovažuje se za řádný návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v takovém případě poučí kupujícího o vadách nebo nedostatcích objednávky a vyzve jej k opravě či doplnění jeho objednávky. Pokud kupující objednávku náležitě upraví nebo doplní, bude se postupovat podle čl. 4.1. Kupní smlouvou se považuje i Potvrzení objednávky zaslané prodávajícím kupujícímu.

4.3 Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, tj. jde-li o osobu, která kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), zašle mu prodávající potvrzení a odkaz na web.stránky na tyto obchodní podmínky. Tím není dotčena povinnost Spotřebitele seznámit se s těmito podmínkami před učiněním Objednávky (viz výše); povinnost zaslat Spotřebiteli také znění příslušné kupní smlouvy je splněna zasláním Potvrzení.

5. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ

5.1 Termín dodání: Termín dodání zboží určí prodávající v Potvrzení. Prodávající se snaží respektovat termín požadovaný kupujícím, sám je však limitován příznivými klimatickými podmínkami, tedy nijak negarantuje možnost vyhovět požadavku kupujícího v Objednávce. Pokud kupující nesouhlasí s termínem dodání, jak jej v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byl sjednán termín dodání určený v Potvrzení; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s prodávajícím stanoveným termínem dodání a mezi stranami současně nedojde k dohodě o termínu dodání zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Termín dodání zboží, které je k dispozici na hlavním skladě v České Lípě se odvíjí od množství – max. dodávka do ca 5-7 pracovních dnů, paletové přepravy do 1000 kg – dodávka do ca 2-3 prac.dnů od objednání/ potvrzení. Ostatní materiál, který není běžnou skladovou položkou – dodací lhůta 2-6 týdnů od objednání/potvrzení. Termín dodání zboží určený dle předchozích vět je dále označován jen jako „Termín dodání“.

5.2 Způsob dodání: Prodávající uskuteční dodání zboží tím, že kupujícímu umožní nakládat se zbožím v Místě dodání (čl. 6 těchto Podmínek). Zajišťuje-li dopravu zboží prodávající, je povinen kupující zajistit vykládku zboží na vlastní nebezpečí v Místě dodání z dopravního prostředku, jímž bylo dopraveno; kupující je povinen v těchto případech stanovit Místo dodání tak, aby bylo neproblematicky přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno. Zajišťuje-li si dopravu zboží kupující, je dodání uskutečněno naložením zboží na dopravní prostředek k tomu určený kupujícím v Místě dodání.

6. MÍSTO DODÁNÍ

6.1 Místo dodání: Nebude-li v Objednávce uvedeno jinak, platí, že zboží bude dodáno (dopraveno) prodávajícím na kterékoli místo v rámci České republiky, které uvede v Objednávce jako místo dodání kupující. Uvede-li kupující v Objednávce poznámku „vlastní doprava“ či jiné vyjádření, z něhož bude vyplývat, že dopravu zboží ze strany prodávajícího nepožaduje, anebo pokud kupující v objednávce neuvede žádné místo dodání, platí, že místem dodání/ místem nakládky je hlavní sklad společnosti LIPEA v České Lípě.

7. CENA ZBOŽÍ A DOPRAVY

7.1 Cena zboží: Kupující je za dodané zboží povinen platit prodávajícímu ceny /které jsou v aktuálním Katalogu či Ceníku uvedeny bez DPH/ včetně odpovídající daně z přidané hodnoty (která ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek činí 21 %), a to dle stavu platného v době uzavření kupní smlouvy (dále jen „Cena zboží“). V Ceně zboží nejsou zahrnuty náklady spojené s jeho balením, dopravou a ost.obalů /europalet apod./. Tyto náklady jsou účtovány zvlášť dle dále uvedených podmínek. Nejpozději převzetím zboží kupující potvrzuje akceptaci Ceny zboží, pokud k ní nedošlo smlouvou již dříve.

7.2 Úprava Ceny zboží: V případě zvláštních požadavků kupujícího na některé vlastnosti zboží, například na atypické barevné provedení nebo povrchovou úpravu zboží, které kupující uvedl v Objednávce, bude výše Ceny zboží stanovena prodávajícím v Potvrzení na základě kalkulace, při které se bude vycházet mimo jiné i z množství objednaného zboží a druhů úprav. Pokud kupující nesouhlasí s takto stanovenou Cenou zboží, jak ji v Potvrzení určí prodávající, musí svůj nesouhlas sdělit prodávajícímu do 24 hodin od doručení Potvrzení, jinak platí, že byla sjednána v Potvrzení uvedená Cena zboží; vyjádří-li kupující svůj nesouhlas s prodávajícím stanovenou Cenou zboží a mezi stranami současně nedojde k dohodě o Ceně zboží, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

7.3 Doprava: Cena dopravy bude účtována vedle Ceny zboží, a to dle ceny uvedené v Potvrzení; v případě nesouhlasu kupujícího s cenou dopravy určenou takto prodávajícím se postupuje podle čl. 7.2 obdobně

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Smluvní strany se dohodly s odkazem na ustanovení § 2079 odst. 2 NOZ, že kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu Cenu zboží před dodáním zboží, ledaže bude v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. U smluvních partnerů je doba splatnosti ošetřena v Listu obchodních podmínek.

8.2 Pokud kupující nezaplatí Cenu zboží nejpozději den před Termínem dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Pokud podle ujednání v kupní smlouvě má kupující zaplatit prodávajícímu Cenu zboží až po dodání zboží a není-li kupní smlouvou sjednán přesný termín splatnosti Ceny zboží, je v takových případech kupující povinen zaplatit Cenu zboží na základě vyúčtování prodávajícího v termínu splatnosti, uvedeném na daňovém dokladu (faktuře), který mu prodávající předá současně s dodáním zboží či kdykoli poté.

8.4 Jakýkoli peněžitý závazek kupujícího podle příslušné kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek je splněn:

- připsáním částky na účet prodávajícího vedený u banky, jehož identifikaci prodávající oznámí kupujícímu v Potvrzení či jinak nebo

- vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti.

8.5 Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči prodávajícímu,zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.6 Storno objednávky a storno poplatky: Nedohodnou-li se kupující a prodávající výslovně písemně jinak, potvrzenou Objednávku na jakékoli zboží a služby, dodávané prodávajícím, je možno stornovat (odvolat), resp. tedy kupující je oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, písemným oznámením doručeným prodávajícímu nejpozději 1 týden před Termínem dodání – vztahuje se na standardní skladové zásoby. Zboží vyrobené na zakázku nelze stornovat, pokud ano – kupující je povinen uhradit prodávajícímu plnou cenu sjednanou v Kupní smlouvě.

9. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

9.1 Obaly a Záloha na obal: Prodávající dodává zboží buď

- na značených paletách EUR – tzv. europaletách (rozměr 120 × 80 cm) – účtovaných á 500,- Kč bez DPH/ks – paletu je možné vrátit do 30ti dnů na vlastní náklady kupujícího na sklad LIPEA do České Lípy – dobropis 400,- Kč bez DPH/ks, anebo

- na nevratných paletách á 300,00 Kč bez DPH/ks dále jako „Obaly“.

Výběr typu Obalu, na kterém bude zboží naloženo, kupujícím není z provozních důvodů možný, tedy určuje jej jednostranně prodávající. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vedle Ceny zboží a společně s ní i cenu Obalu (dále jen „Cena obalu“). Kupující je oprávněn na vlastní náklady vrátit všechny typy nepoškozených Obalů na sklad LIPEA do České Lípy, a to ve lhůtě 1 měsíc od dodání zboží, přičemž v této lhůtě je prodávající povinen nepoškozené Obaly koupit od kupujícího zpět a převzít. Současně s vrácením Obalů musí kupující předložit původní průvodní doklad k zboží v Obalech dodanému (tj. kopii dodacího listu, příp. faktury zakázky, ke které navrácené Obaly příslušely), z něhož bude zřejmé, že množství a složení Obalů odpovídá uskutečněné dodávce zboží, jinak prodávajícímu nevzniká povinnost Obaly odkoupit zpět. Pokud budou Obaly řádně a včas vráceny prodávajícímu a budou splněny další shora uvedené podmínky, je prodávající povinen koupit Obaly zpět a vyplatit kupujícímu jím zaplacenou Cenu obalu, poníženou o opotřebení, a to v termínu 14 dní od řádného vrácení Obalů a splnění dalších shora uvedených podmínek. U smluvních partnerů je vrácení obalů ošetřeno v Listu obchodních podmínek.

Nakládání s Obaly se řídí mimo jiné § 13 odst. 8, písm. e) Z o DPH. Prodávající je povinen odkoupit zpět a přijmout zpět pouze označené a nepoškozené Obaly, způsobilé k dalšímu použití k expedici zboží prodávajícím; Obaly poškozené je prodávající oprávněn odmítnout odkoupit zpět a převzít a je oprávněn si Cenu obalů za ně uhrazenou ponechat jako zaplacenou kupní cenu. Použité Obaly je kupující povinen při vrácení připravit tak, aby byla možná strojní manipulace s nimi, tj. neseskládané do sebe.

9.2 Prodej a balení výrobků: Prodej zboží, kterými jsou obkladové pásky, rohové pásky, podlahová keramika vč. příslušenství, je realizován vždy jen po jednotlivých ucelených baleních, prodej ostatních materiálů po kusech; m2; bm. Materiál, který je dodáván společnosti LIPEA jinak než na ks /tzn. účtován na ks/, je jeho množství do dané jednotky počítáno vč. spáry – její šíře je rozdílná pro jednotlivé typy zboží ( tyto informace vždy uvedeny v aktuálním ceníku společnosti LIPEA.

Případné nerovnosti materiálů neovlivnitelné při výrobním procesu vypalováním nejsou důvodem k reklamaci, pokud nevybočují z obecně stanovených diferencí – DIN, ČSN, STO, podnikové normy. Důvodem k reklamaci není ani lom dodaného zboží do 5 % kusového objemu dodávky, což je považováno za obchodní zvyklost.

9.3 Zajištění zboží při přepravě: Palety jsou pro účely přepravy fóliovány, pro zajištění zboží při nakládce a jeho expedici. Pro zabezpečení kvalitní přepravy zboží na Místo dodání, pokud si přepravu zajišťuje kupující, za náklad i kupující poté zodpovídá (doporučeno – při přepravě zařízené kupujícím zajistit tzv. kurtování, pokyny poskytne na vyžádání prodávající). V případě nedostatečného kurtování (nebo v případě nedodržení tohoto opatření) ze strany kupujícího nebo kupujícím smluvně zajištěného dopravce neodpovídá prodávající za žádné eventuální poškození zboží při takovéto přepravě a platí, že neodpovídá za žádná mechanická poškození zboží (zejména výskyt prasklin výrobků), která budou zjištěna po zahájení přepravy zboží; v těchto případech platí, že zboží bylo dodáno prodávajícím v bezvadném stavu a k jeho poškození došlo až dopravou, leda by kupující jednoznačně prokázal opak, tj. že příslušná poškození se vyskytovala na zboží již v době dodání, tj. při jeho nakládce.

9.4 Poškození přepravovaného zboží: V případě, že dojde k mechanickému poškození zboží i při dodržení povinnosti kurtování dle předchozího odstavce, je kupující povinen provést fotodokumentaci naloženého zboží ihned po doručení dodávky na místo a tuto fotodokumentaci neprodleně zaslat prodávajícímu. Odpovědnost za vady bude pak řešena standardním způsobem dle Reklamačního řádu prodávajícího a dle zákona.

9.5 Doporučené skladování zboží: Skladování zboží se liší podle typu:

- všechna pojiva mají datum spotřeby, uvedeno na balení nebo je doporučené datum spotřeby 6 měsíců od data výroby; zboží musí být uschováno v suchém a uzavřeném prostředí bez vlivu klimatických podmínek

- zboží balené v kartonech a ruční lícové cihly/ řezané pásky/ řezané rohy je nutné řádně uschovat také v uzavřených prostorách, kde nepůsobí klimatické podmínky

- ostatní zboží je možno skladovat ve venkovních prostorách, může však po delší době vzniknout standardní opotřebení, jež je dle klimatických podmínek standardně očekáváno

9.6 Převzetí zboží: Kupující je povinen převzetí zboží vždy písemně potvrdit prodávajícímu na tzv. dodacím listu. Odmítne-li kupující potvrdit písemně převzetí zboží, není prodávající povinen zboží dodat a nastává prodlení kupujícího jako věřitele, přičemž po dobu prodlení kupujícího nemůže nastat prodlení prodávajícího; a pokud nastalo, tak přestává běžet. Kupující podpisem dodacího listu stvrzuje soulad převzatého zboží s kupní smlouvou (množství, druh, jakost, balení atd.), ledaže vytkne vady zboží stanoveným způsobem dle těchto obchodních podmínek.

9.7 Prohlídka zboží, vytčení vad: Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho pečlivou prohlídku, není však povinen otevírat jednotlivé Obaly zboží za účelem nahlédnutí dovnitř, ledaže by Obal jevil známky poškození. V případě, že budou zjištěny zjevné vady na předávaném zboží, je kupující povinen je uvést a přesně popsat na dodacím listu. Nedojde-li ke shodě ohledně výskytu vad, uvede každá smluvní strana své vyjádření k vadám a toto podepíše; každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení vyjádření. Kupující není povinen převzít zboží se zjevnými vadami, pokud by bránily řádnému užívání zboží a pokud nejde o vady jen drobné, kosmetické či vady, na něž se dle Reklamačních podmínek prodávajícího nevztahuje záruka. Nepřevezme-li kupující zboží a současně ani nesplní povinnost uvést přesně výskyt vad v dodacím listu opatřeném jeho podpisem, má se za to, že odmítl zboží převzít neoprávněně a dostal se jako věřitel do prodlení s převzetím zboží.

9.8 Zástupce kupujícího: Pokud zboží za kupujícího přebírá jiná osoba, než statutární orgán, prokurista nebo pověřený zaměstnanec kupujícího, a zboží je dodáváno jinde, než v sídle (místě podnikání, bydlišti) kupujícího, je taková osoba povinna prokázat se zmocněním k převzetí zboží za kupujícího. Nebude-li ohledně osoby vystupující při dodání zboží za kupujícího předán prodávajícímu takový věrohodný doklad (plná moc, potvrzení o pracovním zařazení apod.), není prodávající povinen zboží dodat (předat této osobě) a nenastává v takovém případě jeho prodlení. Prodávající je však oprávněn (nikoli povinen) vydat zboží i takové osobě, která se neprokáže zmocněním splňujícím veškerá uvedená kritéria. Prodávající není povinen žádným způsobem zkoumat či ověřovat zmocnění předložené mu osobou vystupující za kupujícího. Riziko zneužití zmocnění nese v plné výši kupující.

9.9 Sankce prodávajícího: Pokud bude prodávající v prodlení s Dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý den prodlení, nejvýše však 5 % z Ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení.

9.10 Sankce kupujícího: Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží a závadný stav ihned neodstraní ani na výzvu prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Bez ohledu na uvedené je kupující v uvedeném případě povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 70 % z Ceny zboží, s jehož převzetím je v prodlení. Případným odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího není dotčeno jeho právo na uvedenou smluvní pokutu a na úhradu skladného do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.11 Výhrada vlastnictví: Předchází-li zaplacení Ceny zboží Dodání zboží, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku Dodání zboží. Pokud je Cena zboží či jakákoli její část hrazena kupujícím až po dodání zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením Ceny zboží (dále jen „Výhrada vlastnictví“), přičemž neuhrazení byť jen části Ceny zboží způsobuje, že kupující se nestal vlastníkem ani části dodaného zboží; výhrada vlastnictví se uplatňuje k jednotlivé dodávce zboží jako celku. Kupující bere na vědomí i možné trestně právní souvislosti případného porušení vlastnického práva prodávajícího.

9.12 Přechod nebezpečí škody na zboží: Dodání zboží se uskutečňuje a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího následovně: a) v případě Vlastní dopravy, nerozhoduje zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje prodávající nakládku zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile zboží překročí hranu nákladového prostoru vozidla a dosedne v jeho nákladovém prostoru; a b) v případě Dopravy prodávajícím, nerozhoduje zda vlastním vozidlem či prostřednictvím třetí osoby jako dopravce, zajišťuje si vykládku zboží v Místě dodání kupující a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile v Místě dodání začne zbožím v nákladovém prostoru vozidla manipulovat.

10. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

10.1 Délka záruky: Prodávající poskytuje kupujícímu na dodávané zboží záruku v délce min. 2 let nebo dle předem dohodnutých smluvních podmínek. Podmínky záruky jsou upraveny dále v tomto článku a v Reklamačním řádu prodávajícího na Webové stránce v odkazu Reklamační řád.

10.2 Certifikace kvality: Celý výrobní proces zboží je řízen a dozorován dle certifikace ISO 9001. Certifikaci udělil Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p.,certifikační orgán pro systémy managementu. Kromě kontroly kvality a dozorování dle ISO 9001 udělil tentýž certifikační orgán prodávajícímu certifikáty IS0 14001 a OHSAS 18001. Od přistoupení ČR k Evropským společenstvím je postupně prováděn přechod na hodnocení kvality výrobků a prokazování jejich shody s požadavky podle přijatých evropských norem. Výrobky podléhající harmonizovaným evropským normám jsou označovány značkou CE a mají vystavené ES – prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Výrobky, pro něž doposud nebyly evropské normy schváleny, jsou vyráběny na základě vydaného Stavebního technického osvědčení. Prodávající pro tyto výrobky vydává podnikovou normu a prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

10.3 Omezení záruky: Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku abnormálního, chybného nebo nepřiměřeného použití, neodborné manipulace se zbožím a na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenným nebo železitým výkvětem. Keramické výrobky samy o sobě žádné výkvěty netvoří, výkvěty jsou zpravidla způsobeny použitím nevhodných pojiv, zděním za nevhodných klimatických podmínek, zatékáním do konstrukce nebo použitím nevhodných impregnačních a čisticích prostředků. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších výrobních postupů nemožné. Barevné rozdíly mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků. Případné barevné rozdíly a výkvěty nelze proto z výše uvedených důvodů uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

Důvodnou reklamaci lze uznat před samotným zabudováním materiálů. Tzn. po zabudování materiálu nelze reklamaci uznat.

10.4 Odpovědnost prodávajícího za vady je stanovena Reklamačním řádem.

11. ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE / vrácení zboží, dobropisy/

11.1. Kupující bere na vědomí, že vyjma zákonných nároků z vad Zboží nemá nárok na jeho vrácení či výměnu. Prodávající není zásadně povinen koupit Zboží od Kupujícího zpět.

11.2 V případě, že se Kupující s Prodávajícím dohodnou v konkrétním případě na zpětném prodeji Zboží, je Kupující povinen

předat Prodávajícímu Zboží v místě skladu a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby Zboží bylo možné dále prodat. V případě nesplnění těchto podmínek je Prodávající oprávněn převzetí Zboží odmítnout.

11.3 Náklady spojené s dopravou Zboží do skladu Prodávajícího nese Kupující.

11.4 V případě sjednání zpětného prodeje ve smyslu odst. 11.2 bude činit kupní cena částku nejvýše odpovídající původní kupní ceně snížené o 40 %, jedná-li se o Zboží uvedené v katalogu Prodávajícího, a snížené o 50 %, v případě, že se nejedná o zboží uvedené v katalogu Prodávajícího. Jedná se totiž o zboží dále obtížně prodejné a takováto sleva je považována za přiměřenou.

11.5 Kupní cena zpětně prodávaného Zboží bude Kupujícímu uhrazena na účet, ze kterého byla původně placena, na základě dobropisu vystaveném při zpětném prodeji Zboží, potvrzeném Kupujícím. Splatnost takového dobropisu je 21 dní od potvrzení dobropisu Kupujícím. Dobropis obsahuje stejné identifikační údaje jako předchozí vydaná faktura.

11.6 Kupující – Spotřebitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy podle předchozích článků, jestliže dodávané zboží bylo upraveno podle jeho přání.

11.7 Na kupujícího – Spotřebitele se nevztahují ustanovení těchto podmínek a Reklamačního řádu, která vylučují nebo omezují jeho práva z vadného plnění kupní smlouvy nebo na náhradu újmy. Práva z vadného plnění jsou stanovena Reklamačním řádem, s nímž je kupující – Spotřebitel povinen seznámit se před odesláním Objednávky.

11.8 Prodávající tímto informuje kupujícího – Spotřebitele, že: (a) uzavřená kupní smlouva bude kupujícím archivována v elektronické podobě na jeho serveru, přičemž kupující – Spotřebitel k ní nemá přístup (b) kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce © kupní smlouvu lze uzavřít způsoby uvedenými výše v těchto podmínkách (d) kupující – Spotřebitel má právo kontroly a změny vstupních údajů uvedených jím v Objednávce, a to před jejím odesláním.

11.9 Prodávající tímto informuje kupujícího – Spotřebitele dále, že prodávající vyřídí případné jeho stížnosti na následujícím kontaktním místě: LIPEA, s.r.o., Klášterní 245, 470 01 Česká Lípa, tel: 487 524 537, email: lipea@lipea.cz. Prodávající je dále oprávněn obrátit se stížnostmi na příslušné orgány dohledu, zejména na Českou obchodní inspekci.

11.10 Vyšší moc

11.11 Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou Kupujícímu nesplněním povinnosti z uzavřených smluv, zabránila-li mu v plnění povinnosti dočasně nebo trvale mimořádná, nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli.

11.11. Mezi tyto překážky patří zejména extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace /např. stávky, obecné ohrožení/, dále technologické a kapacitní důvody jednotlivých výrobců Zboží nebo vyhlášení konkurzu na výrobce Zboží.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Rozhodné právo: Právní vztahy, na něž dopadají tyto obchodní podmínky, se vždy bez ohledu na povahu a státní příslušnost účastníků řídí českým právem. Pokud není v těchto obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, řídí se podle NOZ.

12.2 Odstoupení od smlouvy: Prodávající má vedle shora uvedených případů právo okamžitě odstoupit od příslušné kupní smlouvy také v případě, že by kupující při své obchodní a marketingové činnosti nepoužíval, pozměnil nebo jinak nedovoleně nakládal s obchodním označením jednotlivých druhů zboží dodávaných prodávajícím, či by jinak zneužil či poškodil práva a chráněné zájmy prodávajícího, což jsou případy, které smluvní strany pro tyto účely považují za podstatné porušení příslušné kupní smlouvy. Kupující má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, kdy prodávající nedodá objednané zboží ani do 10-ti pracovních dnů po uplynutí dodací lhůty.

12.3 Dokumenty ke zboží: Kupující na vyžádání dodá svým odběratelům Návod k použití, Prohlášení o shodě a Obchodní podmínky prodávajícího. 12.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí následujícími dokumenty v uvedeném pořadí: a) příslušnou kupní smlouvou, b) platnými Obchodními podmínkami prodávajícího, c) Reklamačním řádem prodávajícího, a d) ve věcech těmito dokumenty výslovně neupravenými pak zejména NOZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

12.5 Vylučuje se aplikace § 1765 a 1766 NOZ, tedy kupující přebírá riziko změny okolností v době po uzavření kupní smlouvy. Vylučuje se i aplikace § 2050 NOZ o tom, že věřitel nemá nárok na náhradu škody, je-li sjednána smluvní pokuta. Vylučuje se rovněž § 2051 NOZ (kupující prohlašuje výši stanovených smluvních pokut za přiměřenou).

12.6 Změny kupní smlouvy lze činit pouze písemně.

12.7 Tyto obchodní podmínky prodávajícího nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího. Tyto obchodní podmínky prodávajícího lze jednostranně změnit nebo doplnit, a to pouze písemně, přičemž však takové změny či doplnění nemají vliv na vztahy z již uzavřených kupních smluv, které se řídí úpravou v době jejich uzavření, ledaže se změnou či doplněním kupující vyslovil souhlas.

13. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ GDPR

13.1. Správcem shromažďovaných osobních údajů je LIPEA, s.r.o., Klášterní 245, 470 01 Česká Lípa a kontaktním místem ve věci zpracování osobních údajů je e-mail: lipea@lipea.cz

13.2. Vaše osobní údaje se zpracovávají pouze za účelem plnění smluvního vztahu, jejíž jste smluvní stranou a toto je i právní základ pro zpracování vašich osobních údajů.

13.3. Budou zpracovávány vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě.

13.4. Vaše osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona.

13.5. Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování a dodržení právní povinnosti, která se na toto zpracování vztahuje. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány.

Napište nám

Hledání v sortimentu